Oct. 10th, 2012

hawkwing_lb: (Default)
[2ξ]
Σωκράτης
ἥντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ: τὸ γὰρ νέον ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦλόν ἐστιν. ἐκεῖνος γάρ, ὥς φησιν, οἶδε τίνα τρόπον οἱ νέοι διαφθείρονται καὶ τίνες οἱ διαφθείροντες αὐτούς. καὶ κινδυνεύει σοφός τις εἶναι, καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαθίαν κατιδὼν ὡς διαφθείροντος τοὺς ἡλικιώτας αὐτοῦ, ἔρχεται κατηγορήσων μου ὥσπερ πρὸς μητέρα πρὸς τὴν πόλιν. καὶ φαίνεταί μοι τῶν πολιτικῶν

Socrates:
For what cause? Not a low-minded one, it seems to me at least: for to have come to know a thing of such kind while being young is not trivial. For he, as they say, he has known somehow that the young men are being destroyed, and who are the ones destroying them. And he's likely to be someone wise, and beholding my ignorance as destroying his age-cohort, he comes prosecuting me to the city just like [someone] to his mother. And it appears to me that of the politicians

[2δ] μόνος ἄρχεσθαι ὀρθῶς: ὀρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθῆναι ὅπως ἔσονται ὅτι ἄριστοι, ὥσπερ γεωργὸν ἀγαθὸν τῶν νέων φυτῶν εἰκὸς πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων. καὶ δὴ καὶ Μέλητος ἴσως πρῶτον

he alone begins rightly: for it is right first to take care of the young men so that they'll be that excellent, just as it befits a good farmer to take care of the young plants, and then after this the others. And moreover, Meletos perhaps first...
hawkwing_lb: (Helps if they think you're crazy)
[24ε]

ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ὦ βέλτιστε, ἀλλὰ τίς ἄνθρωπος, ὅστις πρῶτον καὶ αὐτὸ τοῦτο οἶδε, τοὺς νόμους;

οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ δικασταί.

πῶς λέγεις, ὦ Μέλητε; οἵδε τοὺς νέους παιδεύειν οἷοί τέ εἰσι καὶ βελτίους ποιοῦσιν;

μάλιστα.

πότερον ἅπαντες, ἢ οἱ μὲν αὐτῶν, οἱ δ᾽ οὔ;

ἅπαντες.

εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν λέγεις καὶ πολλὴν ἀφθονίαν τῶν ὠφελούντων. τί δὲ δή; οἱ δὲ ἀκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν

But I don't ask this, O excellent fellow, but who's the man, who first also knows this very thing, the laws?

"They do, O Socrates, the jurors."

What do you mean, O Meletos? These are able to educate the young men, and they make them better?

"Indeed."

Is it all of them, or do some of them do, and others do not?

"All."

By Hera, you speak well, and you speak of a great plenty of ones who are of service. But what then? Do the listeners make [them] better,


[25α] ἢ οὔ;

καὶ οὗτοι.

τί δέ, οἱ βουλευταί;

καὶ οἱ βουλευταί.

ἀλλ᾽ ἄρα, ὦ Μέλητε, μὴ οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οἱ ἐκκλησιασταί, διαφθείρουσι τοὺς νεωτέρους; ἢ κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες;

κἀκεῖνοι.

πάντες ἄρα, ὡς ἔοικεν, Ἀθηναῖοι καλοὺς κἀγαθοὺς ποιοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος διαφθείρω. οὕτω λέγεις;

πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω.

πολλήν γέ μου κατέγνωκας δυστυχίαν. καί μοι ἀπόκριναι: ἦ καὶ περὶ ἵππους οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν; οἱ μὲν

or not?

"Them too."

What even the councillors?"

"The councillors too."

But, O Meletos, the ones in the assembly, the ekklesiastai, they don't destroy the young men, do they? All those, too, make [them] better.

"Even those."

So all Athenians, so it seems, make them fine and good, except for me. I alone ruin them. Is this what you're saying?

"That's exactly what I'm saying."

You have found in me great misfortune. And answer me: is it the case that it seems to you to hold in this way concerning horses? Those

[25β] βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες ἄνθρωποι εἶναι, εἷς δέ τις ὁ διαφθείρων; ἢ τοὐναντίον τούτου πᾶν εἷς μέν τις ὁ βελτίους οἷός τ᾽ ὢν ποιεῖν ἢ πάνυ ὀλίγοι, οἱ ἱππικοί, οἱ δὲ πολλοὶ ἐάνπερ συνῶσι καὶ χρῶνται ἵπποις, διαφθείρουσιν; οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ Μέλητε, καὶ περὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ζῴων; πάντως δήπου, ἐάντε σὺ καὶ Ἄνυτος οὐ φῆτε ἐάντε φῆτε: πολλὴ γὰρ ἄν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους εἰ εἷς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφθείρει, οἱ δ᾽ ἄλλοι

who make them better [seem to you] to be all men, and a single someone the one who ruins [them]? Or is it the complete opposite of this, that a single someone is able to make [them] better, or a very few, the skilled horsemen, while the many, if they are together with and in possession of horses, ruin [them]? Does it not hold in this way, O Meletos, both concerning horses and concerning all other beasts? Certainly in all cases, even if you and Anytos say not, even if you agree: for for it would be some great blessing concerning the young men if only one ruined them, while the others

[25ξ] ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι ὅτι οὐδεπώποτε ἐφρόντισας τῶν νέων, καὶ σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ ἀμέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι μεμέληκεν περὶ ὧν ἐμὲ εἰσάγεις.

ἔτι δὲ ἡμῖν εἰπέ, ὦ πρὸς Διὸς Μέλητε, πότερόν ἐστιν οἰκεῖν ἄμεινον ἐν πολίταις χρηστοῖς ἢ πονηροῖς; ὦ τάν, ἀπόκριναι: οὐδὲν γάρ τοι χαλεπὸν ἐρωτῶ. οὐχ οἱ μὲν πονηροὶ κακόν τι ἐργάζονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυτάτω αὑτῶν ὄντας, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθόν τι;

πάνυ γε.

provided help. But, O Meletos, you are competently demonstrating that you never yet at any time are taking thought for the youth, and clearly you display negligence towards yourself, that there's care in you for nothing concerning the things which you bring against me.

And yet tell us, O by Zeus Meletos, whether it is better to dwell in a useful citizen or in a knavish one? [I assume this means with or in the house of such a citizen.] O fellow, answer: for I ask you nothing hard. Don't the knavish accomplish something bad always for the ones who are nearest to them, while the good [accomplish] something good?

"Yes, indeed."

[25δ]ἔστιν οὖν ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν συνόντων βλάπτεσθαι μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι; ἀποκρίνου, ὦ ἀγαθέ: καὶ γὰρ ὁ νόμος κελεύει ἀποκρίνεσθαι. ἔσθ᾽ ὅστις βούλεται βλάπτεσθαι;

οὐ δῆτα.

φέρε δή, πότερον ἐμὲ εἰσάγεις δεῦρο ὡς διαφθείροντα τοὺς νέους καὶ πονηροτέρους ποιοῦντα ἑκόντα ἢ ἄκοντα;

ἑκόντα ἔγωγε.

τί δῆτα, ὦ Μέλητε; τοσοῦτον σὺ ἐμοῦ σοφώτερος εἶ τηλικούτου ὄντος τηλικόσδε ὤν, ὥστε σὺ μὲν ἔγνωκας ὅτι οἱ μὲν κακοὶ κακόν τι ἐργάζονται ἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον

So is there anyone who wants to be hindered by their fellows indeed, or to be aided? Answer, O good man: for the law commands that it be answered. Is there someone who wants to be harmed?

"Of course not."

Now come, [tell me] whether you bring a charge against me here as someone ruing the young men and making them wicked freely or under constraint?

"Freely, of course."

Why so, O Meletos? Are you wiser than me with respect to so much, when you're at your age and I'm at mine, since you have recognised that the bad accomplish something bad always indeed for those nearby themselves,

[25ε] ἑαυτῶν, οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἀγαθόν, ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαθίας ἥκω ὥστε καὶ τοῦτ᾽ ἀγνοῶ, ὅτι ἐάν τινα μοχθηρὸν ποιήσω τῶν συνόντων, κινδυνεύσω κακόν τι λαβεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὥστε τοῦτο τὸ τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ, ὡς φῂς σύ;

while the good [accomplish] good, and indeed have I come to so great a degree of ignorance so that I'm ignorant even of this, that if I were to make something wicked for my fellows, I'm likely to received something wicked at their hands, so would I do so much evil willingly, what do you say?
hawkwing_lb: (In Vain)
And I have made some progress towards recovery, though I should like to state, for the record? This is a nasty wee dose as far as the common cold goes.

(Symptoms: the usual cold symptoms, plus evil tonsil soreness, swelling, and a brief deficit in the ability to speak above a whisper. I can actually speak aloud today, but not for long, and it still hurts. Whichever of last week's New People What I Met gave this thing to me, I would like curse them roundly.)

Today I began to write the paper due Monday, and translated (as you may have seen) some Plato. But this, I fear, is the summit of my accomplishments. I have very little focus, and what little of it I did have has been expended in the above-mentioned pursuits.

My appetite is back, though. I have eaten all the things and I still feel hungry. Also, menstruation picked a really awkward time to arrive (late!)
hawkwing_lb: (Aveline is not amused)
I haven't read it.

This isn't because I don't have a copy. In a somewhat-baffling-to-me turn of events, the UK publisher sent me an unsolicited review copy (they had my address, I believe, because Tor.com asked them to send me a review copy of The Air War, which turned out to be an unbound stack of pages in 10-pt type... so I ended up unable to review that, because 10-pt type, ouch) back in - hell, it must be before I went to Greece.

I was on the busy side at the time,* so I ignored it.

An unsolicited review copy, with an enclosed press release and no other covering note. I like getting free books: acquiring any book gives me a sense of joy. Free books are like birthday presents out of season. (Unless it's the first fortnight of July, in which case they're birthday presents in season.)

But if the person in charge of Stormdancer's publicity had asked, I would've told them to spend the postage on sending it to someone else.** I'd got me a copy via NetGalley, you see, and the first few pages, combined with the jacket copy, had convinced me that it wasn't my book. (I'm given to understand, in the intervening time, that it's problematic - and possibly bad - in culturally appropriative ways.) But the opening does the opposite of work for me, and with so much else to read - a large proportion of it to be read for work: reviews are work, writing the column is work,*** and while I enjoy it I'm not about to pretend it doesn't take effort - reading a book I'm not expecting to enjoy when I'm not under any particular obligation to read it...

...Let's just say it's not going to happen.

This makes me sad. It feels like a waste of a birthday present (or disrespect of a gift) but there isn't enough time - or, to be honest, enough of my brain - to read things I don't like without the prospect of some form of remuneration. (Whether that comes in the form of finishing my thesis or the acquistion of funds, or other less tangible things is an open quetion.)

Anyway. Conider this an open letter on why I'm not going to review Stormdancer despite getting a free copy.

Probably will donate the free copy to my old school, soon as I get around to it, though.*I'm still on the busy side, but because I'm sick, I'm trapped in my armchair and can't actually do most of my business.

**If they wanted to send me something recent by, I dunno, Paul Cornell or China Miéville or Cherie Priest or even maybe Alan Campbell, now, that'd be another story. I'd really like to get my hands on a copy of London Falling when it comes out.

***In the last couple of years I've produced a novel's worth of words in work nonfiction even besides what I've done for college and my thesis. I was shocked when I calculated this.

Profile

hawkwing_lb: (Default)
hawkwing_lb

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
151617 18 192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 05:45 pm
Powered by Dreamwidth Studios