Oct. 30th, 2012

hawkwing_lb: (Default)
[32β] καὶ ἔτυχεν ἡμῶν ἡ φυλὴ Ἀντιοχὶς πρυτανεύουσα ὅτε ὑμεῖς τοὺς δέκα στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας ἐβουλεύσασθε ἁθρόους κρίνειν, παρανόμως, ὡς ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξεν. τότ᾽ ἐγὼ μόνος τῶν πρυτάνεων ἠναντιώθην ὑμῖν μηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς νόμους καὶ ἐναντία ἐψηφισάμην: καὶ ἑτοίμων ὄντων ἐνδεικνύναι με καὶ ἀπάγειν τῶν ῥητόρων, καὶ ὑμῶν κελευόντων καὶ βοώντων, μετὰ τοῦ

And it happened our tribe Antiochis was prytany when you determined to judge the ten generals who did not take up the men from the naval battle all by a single vote, contrary to law, as in the latter time it seemed to all of you. Then I alone of the prytany-men set myself against you, to do nothing contrary to the laws and I voted opposite: and while the orators were ready to inform against me and to arrest me, as you also urged them and cried aloud, according to

[32ξ] νόμου καὶ τοῦ δικαίου ᾤμην μᾶλλόν με δεῖν διακινδυνεύειν ἢ μεθ᾽ ὑμῶν γενέσθαι μὴ δίκαια βουλευομένων, φοβηθέντα δεσμὸν ἢ θάνατον. καὶ ταῦτα μὲν ἦν ἔτι δημοκρατουμένης τῆς πόλεως: ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ μεταπεμψάμενοί με πέμπτον αὐτὸν εἰς τὴν θόλον προσέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνος Λέοντα τὸν Σαλαμίνιον ἵνα ἀποθάνοι, οἷα δὴ καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέταττον, βουλόμενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. τότε μέντοι ἐγὼ

custom and justice, I believed indeed it was necessary for me to hazard all instead of to become in common with you wishing [to be] not just, fearing neither bondage nor death. And these things existed while still having a democratic constitution of the city: afterwards the oligarchy came to be, the Thirty in turn sending for me - fifth of four others - prescribed us to bring to the Tholos from Salamis Leon the Salaminian, in order that he should die, which they prescribed often for many others, wanting to fill as many as possible with responsibility. Then however I

[32δ] οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάμην ὅτι ἐμοὶ θανάτου μὲν μέλει, εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν, τοῦ δὲ μηδὲν ἄδικον μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάζεσθαι, τούτου δὲ τὸ πᾶν μέλει. ἐμὲ γὰρ ἐκείνη ἡ ἀρχὴ οὐκ ἐξέπληξεν, οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, ὥστε ἄδικόν τι ἐργάσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκ τῆς θόλου ἐξήλθομεν, οἱ μὲν τέτταρες ᾤχοντο εἰς Σαλαμῖνα καὶ ἤγαγον Λέοντα, ἐγὼ δὲ ᾠχόμην ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτα ἀπέθανον, εἰ μὴ ἡ ἀρχὴ διὰ ταχέων κατελύθη. καὶ

not with words but with deeds in turn I demonstrate that there is no care in me for death, if it is not very boorish to say, nothing whatsoever, but to work nothing unjust or profane, there is every care in me for this. For this rulership did not drive me away, though it was in this way strong, so that I would do something unjust, but when we went away from the tholos, the four departed to Salamis and brought Leon, while I went going away to me home. And perhaps because of these things I might have died, if the governent had not through swiftness been destroyed. And

32ε] τούτων ὑμῖν ἔσονται πολλοὶ μάρτυρες.

of these things for you there will be many witnesses.
hawkwing_lb: (Default)
6km in 15:00, exercise bike. 3x12 reps @40kg, benchpress. 3x10, back extensions. 3x12 reps @ 40kg, seated row. 3x8 reps @18kg, bicep curl. Treadmill, intervals, 3.2km in 26:00.

Mass: 100.3-101.3kg. (The gym scales seems rather labile.)
Greek accomplished. New thesis chapter file document opened. I suspect I need to make an outline for What Goes Here. Unexpected socialising with a friend-like person who has just submitted her thesis.

Tonight the train has internet. The future, can has?
hawkwing_lb: (Default)
SH is on the last week of their fund drive. You should go donate.

(I donated $1.50. I know, I just got paid, but the money just disappears. But every little helps!)

Why donate, sez you?

Me, for my part, I'm not a big short story reader. But there are a handful of shorts that've grabbed my throat and not let go, and SH has published three-quarters of them. Free weekly short fiction - over ten years of it archived online.

But I confess, I generally go SH-wards for the reviews. I probably shouldn't praise a department for which, over the last year-and-change, I've become a contributor - but with three reviews a week (except those very occasional weeks when they run a mere two), with each review being a fairly in-depth discussion of the work in question, and with the works in question ranging from debuts out of outré small presses to established authors with long histories behind them, and everything in between...

Even the longest reviews are usually worth skimming (so I have a short attention span), and the archives have eight years of discussion of the literature and film of "fantastika." The present reviews editor, Abigail Nussbaum, is powerful good at making this reviewer Write More Better. (For which I'm grateful. Things that editors do: make you improve.)

And, well. For everything else, I agree with Nina Allen's assessment.

Strange Horizons does interesting things, and also reviewing for them gives me pocket money. Support them as does good work, right?

Profile

hawkwing_lb: (Default)
hawkwing_lb

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
151617 18 192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 05:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios